Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Tento dokument obsahuje základné zásady spracúvania osobných údajov užívateľov webových služieb spoločnosti AQUA SOLUTIONS, s.r.o., Jiráskova 23, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46 476 521 /ďalej len prevádzkovateľ/. Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Od 25.5.2018 sa budeme pri spracovaní osobných údajov riadiť Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa internetového obchodu:

AQUA SOLUTIONS, s.r.o., Jiráskova 23, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46 476 521, IČ DPH: SK2820020940, korešpondenčná adresa: Jiráskova 23, 940 01 Nové Zámky

Kontakt: info@aqua-solutions.sk

Zodpovedná osoba - kontakt: Ildikó Páleníková – tel.: 035 6428 035, email: ipalenikova@aeg-sk.sk

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje fyzických osôb – užívateľov webových služieb /zákazníci/ na právnom základe – nevyhnutnosť plnenia zmluvy a vykonanie nevyhnutných predzmluvných opatrení, ktoré    vzniknú prevádzkovateľovi  po registrácii zákazníka. Účelom spracovania osobných údajov je plnenie záväzkov prevádzkovateľa voči zákazníkom - objednávateľom tovaru, a to pri prijatí a spracovaní objednávky, potvrdení o prijatí objednávky, komunikácii so  zákazníkom v súvislosti s vybavením objednávky a doručením tovaru; ako aj pri uplatnení reklamácií.

Dispozícia s osobnými údajmi je pre prevádzkovateľa nevyhnutná tiež k uskutočneniu potrebných účtovných operácií, k vyhotoveniu daňového dokladu, prípadne k identifikácii platby zákazníka cez bankový prevod, takisto k uplatneniu nárokov zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy (napr. v prípade vedenia súdneho sporu). Právnym základom spracúvania sú v týchto prípadoch právne predpisy upravujúce vedenie účtovníctva a  predpisy upravujúce vymáhanie zmluvných nárokov.

Pre účely doručovania zásielok  je právnym základom spracúvania osobných údajov § 11 Zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách.

Na marketingové účely spracúva prevádzkovateľ osobné údaje výlučne so súhlasom zákazníka.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje na štatistické účely, k zlepšovaniu obsahu webových stránok a ich vývoju, zaisteniu bezpečnosti svojich systémov a ich ochrane pred zneužitím. V takomto prípade je právnym základom spracúvania osobných údajov daný oprávneným záujmom prevádzkovateľa.

Poskytnutie osobných údajov, zoznam spracúvaných osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb - zákazníkov, ktorí  sa u neho zaregistrujú na stránke za účelom využitia služieb webovej stránky a objednania tovaru v rozsahu meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa doručenia tovaru, adresa elektronickej pošty, telefonický kontakt.

Pokiaľ si tovar objedná právnická osoba, prevádzkovateľ spracúva meno, priezvisko, telefonický kontakt a adresu elektronickej pošty kontaktnej osoby tejto právnickej osoby.

Všetky v súčasnosti ponúkané formy platenia za tovar sú realizované priamo zákazníkom (dobierka, resp. platba prevodom). Zákazník poskytne prevádzkovateľovi výlučne informáciu o platbe s menom, variabilným symbolom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie). Žiadne iné informácie sa prevádzkovateľ nedozvie. Prevádzkovateľ ako správca aplikácie nemá prístup k osobným ani bankovým údajom, nemôže ich zhromažďovať, ukladať ani spracovávať, či už úplne alebo čiastočne.

Poskytnutie osobných údajov  je dobrovoľné,  zo strany prevádzkovateľa je však  požiadavkou nevyhnutnou na plnenie zmluvy a bez ich poskytnutia nemôže dôjsť k správnemu vybaveniu objednávky ani doručeniu tovaru. Registrácia je zároveň potvrdením, že dotknutá osoba je informovaná o spracúvaní jej osobných údajov bez výslovného súhlasu, a to za účelom realizácie objednávky a vykonania všetkých úkonov s ňou spojených.

Spracúvané osobné údaje prevádzkovateľ získava priamo od zákazníkov. V prípade, ak zákazník uvedie inú doručovaciu a fakturačnú adresu /darčeky a pod./, spracúvajú sa osobné údaje adresáta v súlade s § 11 Zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách.

 

Poskytovanie služieb maloletým:

Služby prevádzkovateľa sú určené primárne osobám starším ako 16 rokov. Pred registráciou preto prevádzkovateľ vyžaduje, aby registrujúca sa osoba uviedla, či dovŕšila 16 rokov veku. Prevádzkovateľ však nie je schopný rozpoznať, či registrujúca osoba zadala pravdivý údaj. Apelujeme preto  na rodičov, aby nás v prípade podozrenia, že ich dieťa užíva niektorú našu službu bez ich súhlasu kontaktovali písomne na našej adrese alebo e-mailom na info@aqua-solutions.sk

 

Kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ osobné údaje nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje žiadnym iným subjektom, okrem prípadov, ak je takého poskytnutie údajov nevyhnutné pre správne vybavenie objednávky.                                                                                      

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje v obvyklom rozsahu nasledovnému okruhu príjemcov:

- dopravcom tovaru za účelom doručenia tovaru,

- dodávateľom externých služieb pre prevádzkovateľa týkajúcich sa správy webovej stránky alebo iných podporných technických služieb

- dodávateľom externých služieb za účelom vystavenia faktúry

 

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje na spracúvanie do tretích  krajín /krajín, ktoré nie sú členom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore/.

 

Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje zákazníka  po dobu registrácie zákazníka na stránkach prevádzkovateľa, maximálne po dobu nevyhnutú na dosiahnutie účelu  spracúvania osobných údajov, t.j. dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie všetkých povinností zmluvných strán, vyplývajúcich im zo  zmluvy o objednaní tovaru, uplatnenie nárokov z nej 

  • vyplývajúcich, prípadne splnenie iných povinností prevádzkovateľa, uložených mu všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Na účely marketingovej komunikácie so súhlasom dotknutej osoby je prevádzkovateľ oprávnený uchovávať osobné údaje po dobu trvania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel. Po odvolaní súhlasu je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje, pokiaľ k tomu má iný zákonný dôvod (napr., v prípade potreby zdokladovania, že tieto údaje spracovával so súhlasom).

 

Práva zákazníka:

Zákazník má právo:

  • požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú; ak prevádzkovateľ takéto údaje spracúva, má dotknutá osoba právo na  prístup k týmto údajom a informáciám podľa § 21 zákona č. 18/2018 Z.z.
  • aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a na doplnenie neúplných osobných údajov; môže tak urobiť po prihlásení na stránku v časti Môj účet
  • na výmaz osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a to bezodkladne po uplatnení tohto práva u prevádzkovateľa za dodržania ustanovení § 23 Zákona č. 18/2018 Z.z zaslaním žiadosti na poštovú adresu prevádzkovateľa, alebo na: info@aqua-solutions.sk 
  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov za podmienok ustanovených v § 24 zákona č. 18/2018 Z.z.
  • získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a toto právo nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb
  • kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov zaslaním žiadosti na poštovú adresu prevádzkovateľa, alebo na email info@aqua-solutions.sk Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním 
  • v prípade podozrenia, že jeho osobné údaje sú neoprávnene alebo nezákonne spracúvané právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07Bratislava

 

Právo na námietku:

Zákazník má právo  namietať voči spracúvaniu osobných údajov  o ktorých predpokladá, že sú alebo budú bez jeho súhlasu použité na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom a môže žiadať o ich výmaz.

Zákazník má právo namietať aj spracovanie osobných údajov vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (štatistické účely, správa webových stránok) z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje zákazníka, ak nepreukáže svoj nevyhnutnýoprávnený záujem na spracovanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad právami alebo záujmami zákazníka, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Námietku proti spracovaniu osobných údajov je možné podať písomne na adrese prevádzkovateľa, alebo e-mailom na info@aqua-solutions.sk

Právo namietať je upravené v § 27 Zákona č. 18/2018 Z.z.

 

Súbory cookies:

Informácie o spracovaní cookies poskytujeme na spracovanie spoločnosti Google na účely využívania nástrojov Google Analytics a Google Adwords https://policies.google.com/?hl=sk&gl=sk

24. mája 2018