Podmienky ochrany osobných údajov

 

 

Sme spoločnosť AQUA SOLUTIONS, s.r.o., Jiráskova 23, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46 476 521.

 

Prevádzkujeme e-shop na webovej stránke www.aqua.solutions.sk.

Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Tento dokument obsahuje základné zásady spracúvania osobných údajov užívateľov webových služieb spoločnosti AQUA SOLUTIONS, s.r.o., Jiráskova 23, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46 476 521 /ďalej len prevádzkovateľ/. Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Od 25.5.2018 sa budeme pri spracovaní osobných údajov riadiť Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa internetového obchodu:

AQUA SOLUTIONS, s.r.o., Jiráskova 23, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46 476 521, IČ DPH: SK2820020940, korešpondenčná adresa: Jiráskova 23, 940 01 Nové Zámky

Kontakt: info@aqua-solutions.sk

Zodpovedná osoba - kontakt: Ildikó Páleníková – tel.: 035 6428 035, email: ipalenikova@aeg-sk.sk

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje fyzických osôb – užívateľov webových služieb /zákazníci/ na právnom základe – nevyhnutnosť plnenia zmluvy a vykonanie nevyhnutných predzmluvných opatrení, ktoré    vzniknú prevádzkovateľovi  po registrácii zákazníka. Účelom spracovania osobných údajov je plnenie záväzkov prevádzkovateľa voči zákazníkom - objednávateľom tovaru, a to pri prijatí a spracovaní objednávky, potvrdení o prijatí objednávky, komunikácii so  zákazníkom v súvislosti s vybavením objednávky a doručením tovaru; ako aj pri uplatnení reklamácií.

Dispozícia s osobnými údajmi je pre prevádzkovateľa nevyhnutná tiež k uskutočneniu potrebných účtovných operácií, k vyhotoveniu daňového dokladu, prípadne k identifikácii platby zákazníka cez bankový prevod, takisto k uplatneniu nárokov zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy (napr. v prípade vedenia súdneho sporu). Právnym základom spracúvania sú v týchto prípadoch právne predpisy upravujúce vedenie účtovníctva a  predpisy upravujúce vymáhanie zmluvných nárokov.

Pre účely doručovania zásielok  je právnym základom spracúvania osobných údajov § 11 Zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách.

Na marketingové účely spracúva prevádzkovateľ osobné údaje výlučne so súhlasom zákazníka.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje na štatistické účely, k zlepšovaniu obsahu webových stránok a ich vývoju, zaisteniu bezpečnosti svojich systémov a ich ochrane pred zneužitím. V takomto prípade je právnym základom spracúvania osobných údajov daný oprávneným záujmom prevádzkovateľa.

 

Poskytnutie osobných údajov, zoznam spracúvaných osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb - zákazníkov, ktorí  sa u neho zaregistrujú na stránke za účelom využitia služieb webovej stránky a objednania tovaru v rozsahu meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa doručenia tovaru, adresa elektronickej pošty, telefonický kontakt.

Pokiaľ si tovar objedná právnická osoba, prevádzkovateľ spracúva meno, priezvisko, telefonický kontakt a adresu elektronickej pošty kontaktnej osoby tejto právnickej osoby.

Všetky v súčasnosti ponúkané formy platenia za tovar sú realizované priamo zákazníkom (dobierka, resp. platba prevodom). Zákazník poskytne prevádzkovateľovi výlučne informáciu o platbe s menom, variabilným symbolom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie). Žiadne iné informácie sa prevádzkovateľ nedozvie. Prevádzkovateľ ako správca aplikácie nemá prístup k osobným ani bankovým údajom, nemôže ich zhromažďovať, ukladať ani spracovávať, či už úplne alebo čiastočne.

Poskytnutie osobných údajov  je dobrovoľné,  zo strany prevádzkovateľa je však  požiadavkou nevyhnutnou na plnenie zmluvy a bez ich poskytnutia nemôže dôjsť k správnemu vybaveniu objednávky ani doručeniu tovaru. Registrácia je zároveň potvrdením, že dotknutá osoba je informovaná o spracúvaní jej osobných údajov bez výslovného súhlasu, a to za účelom realizácie objednávky a vykonania všetkých úkonov s ňou spojených.

Spracúvané osobné údaje prevádzkovateľ získava priamo od zákazníkov. V prípade, ak zákazník uvedie inú doručovaciu a fakturačnú adresu /darčeky a pod./, spracúvajú sa osobné údaje adresáta v súlade s § 11 Zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách.

 

Poskytovanie služieb maloletým:

Služby prevádzkovateľa sú určené primárne osobám starším ako 16 rokov. Pred registráciou preto prevádzkovateľ vyžaduje, aby registrujúca sa osoba uviedla, či dovŕšila 16 rokov veku. Prevádzkovateľ však nie je schopný rozpoznať, či registrujúca osoba zadala pravdivý údaj. Apelujeme preto  na rodičov, aby nás v prípade podozrenia, že ich dieťa užíva niektorú našu službu bez ich súhlasu kontaktovali písomne na našej adrese alebo e-mailom na info@aqua-solutions.sk

 

Kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ osobné údaje nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje žiadnym iným subjektom, okrem prípadov, ak je takého poskytnutie údajov nevyhnutné pre správne vybavenie objednávky.                                                                                      

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje v obvyklom rozsahu nasledovnému okruhu príjemcov:

- dopravcom tovaru za účelom doručenia tovaru,

- dodávateľom externých služieb pre prevádzkovateľa týkajúcich sa správy webovej stránky alebo iných podporných technických služieb

- dodávateľom externých služieb za účelom vystavenia faktúry

 

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje na spracúvanie do tretích  krajín /krajín, ktoré nie sú členom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore/.

 

Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje zákazníka  po dobu registrácie zákazníka na stránkach prevádzkovateľa, maximálne po dobu nevyhnutú na dosiahnutie účelu  spracúvania osobných údajov, t.j. dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie všetkých povinností zmluvných strán, vyplývajúcich im zo  zmluvy o objednaní tovaru, uplatnenie nárokov z nej 

 • vyplývajúcich, prípadne splnenie iných povinností prevádzkovateľa, uložených mu všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Na účely marketingovej komunikácie so súhlasom dotknutej osoby je prevádzkovateľ oprávnený uchovávať osobné údaje po dobu trvania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel. Po odvolaní súhlasu je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje, pokiaľ k tomu má iný zákonný dôvod (napr., v prípade potreby zdokladovania, že tieto údaje spracovával so súhlasom).

 

Práva zákazníka:

Zákazník má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú; ak prevádzkovateľ takéto údaje spracúva, má dotknutá osoba právo na  prístup k týmto údajom a informáciám podľa § 21 zákona č. 18/2018 Z.z.
 • aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a na doplnenie neúplných osobných údajov; môže tak urobiť po prihlásení na stránku v časti Môj účet
 • na výmaz osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a to bezodkladne po uplatnení tohto práva u prevádzkovateľa za dodržania ustanovení § 23 Zákona č. 18/2018 Z.z zaslaním žiadosti na poštovú adresu prevádzkovateľa, alebo na: info@aqua-solutions.sk 
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov za podmienok ustanovených v § 24 zákona č. 18/2018 Z.z.
 • získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a toto právo nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov zaslaním žiadosti na poštovú adresu prevádzkovateľa, alebo na email info@aqua-solutions.skOdvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním 
 • v prípade podozrenia, že jeho osobné údaje sú neoprávnene alebo nezákonne spracúvané právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07Bratislava

 

Právo na námietku:

Zákazník má právo  namietať voči spracúvaniu osobných údajov  o ktorých predpokladá, že sú alebo budú bez jeho súhlasu použité na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom a môže žiadať o ich výmaz.

Zákazník má právo namietať aj spracovanie osobných údajov vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (štatistické účely, správa webových stránok) z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje zákazníka, ak nepreukáže svoj nevyhnutnýoprávnený záujem na spracovanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad právami alebo záujmami zákazníka, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Námietku proti spracovaniu osobných údajov je možné podať písomne na adrese prevádzkovateľa, alebo e-mailom na info@aqua-solutions.sk

Právo namietať je upravené v § 27 Zákona č. 18/2018 Z.z.

 

Súbory cookies:

Informácie o spracovaní cookies poskytujeme na spracovanie spoločnosti Google na účely využívania nástrojov Google Analytics a Google Adwords https://policies.google.com/?hl=sk&gl=sk

 

 

Ďalšie pravidlá spracúvania osobných údajov

 

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

 

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre uzatvorenie obchodného vzťahu.

 

Z akého dôvodu?

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb.

 

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť. 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať až do Vašej žiadosti o ich výmaz.

 

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

 

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre uzatvorenie obchodného vzťahu.

 

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

 

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií).

 

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti. 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom do Vašej žiadosti o ich výmaz.

 

C. Newsletter (komerčná komunikácia) 

Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.

 

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Do Vašej žiadosti o ich výmaz v kontexte  Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: info@aqua-solutions.sk.

 

II. Kto sa k údajom dostane?

 

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

 

 • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru 
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb 
 • poskytovateľ e-mailingovej služby

 

Vaše osobné údaje sa ďalej nebudú dostávať k žiadnej tretej osobe ani ďalším subjektom.

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

 

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

 

V našej spoločnosti nemáme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

 

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@aqua-solutions.sk  alebo zavolajte na tel. č. +421356428035.

IV. Používanie súborov cookies 

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

 

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

 

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

 

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

 

Používané súbory cookies:

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Tieto zásady sú účinné od 24. mája 2018